سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرستو زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
محمد شریفی پور – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی
میترا جوان – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی

چکیده:

پایدارسازی شیروانی ها از جمله مسائل مهم درمهندسی ژئوتکنیک می باشد یکی از عوامل مهم که باعث ناپایداری شیروانی می شود وجود آب ودرنتیجه فشار اب حفره ای درخاک است وجود فشار آب حفره ای سبب کاهش مقاومت برشی خاک ودرنتیجه عامل اصلی درناپایداری شیروانی تلقی می گردد دراین مقاله ابتدا به کمک شبیه سازی عددی مطالعه موردی تاثیر فشار آب حفره ای درناپایداری شیروانی ها بررسی می شود با عنایت به اینکه تغییرات تراز آب های زیرزمینی متاثر از شدت مدت و فراوانی وقوع بارشها درمنطقه می باشد مهمترین هدف این تحقیق بررسی ارتباط ناپایداری شیروانی با پارامترهای بارش می باشد از دیگ راهداف این پژوهش بررسی عملکرد زهکش ها به عنوان راهکاری عملی جهت کاهش فشار آب حفره ای و درنتیجه پایدارسازی شیروانی می باشد