سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد کتابداری – دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امین حمدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهریار ابطحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در مهندسی سواحل مدلسازی مسائل در رابطه با انتشار امواج در محدوده ساحلی به علت وجود مرزهای متحرک، شکست موج و تغییرات عمق آب دارای مشکلات و پیچیدگی های زیادی است. در این مقاله برخورد، شکست و روگذری موج تنها با موج شکن بر روی ساحل با شیب ۱:۲۰به صورت عددی و با روش بدون المان هیدرودینامیک ذرات هموار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این مدل عددی سه حالتشکست موج مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. در حالت اول موج قبل از رسیدن به سازه ی ساحلی شکست پیدا کرده و موج شکسته شده ،با سازه برخورد کرده و سپس روگذری موج رخ می دهد. در حالت دوم موج دقیقا بر روی موج شکن شکست پیدا می کند و در حالت سوم موج بدون شکست از روی سازه عبور کرده و پس از روگذری دچار شکست می شود. نتایج تحقیق نشان داد که مدل بدون المان تهیه شده بخوبی قادر است سطوح آب آزاد با هندسه پیچیده و تغییر شکلهای بزرگ مانند موج در حال شکست را مدل نماید