سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید شاملو – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شادی اکنونی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب (هیدرولیک) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

چکیده:

رودخانه ها از جمله منابع طبیعی هستند که زیستگاه اصلی آبزیان و به خصوص ماهیان محسوب م یشوند و در تولید مثل ماهیان به عنوان مسیر مهاجرت آنها به سمت محل تخمریزی نقش حیاتی ایفا م یکنند. متاسفانه حمل و نقل آبی، آلودگ یها و از همه مه متر ساخت سد و پل در مسیر رودخان هها باعث شده این مناطق دستخوش تغییرو تحول زیادی شوند. راه ماه یها ساز ههای مستهلک کننده انرژی هستند که به ماه یهای مهاجر امکان غلبه بر موانع موجود در سر راه مهاجرت آنها را م یدهند و آنها را به سوی محل تخمریزی هدایت م یکنند، این ساز هها انواع مختلفی دارند که از جمله قدیم یترین آنها راه ماهی نوع حوضچه و سرریز است که از یک کانال با سرریزهای پیاپی تشکیل شده است که شیب مشخصی دارند و م یتوانند همراه با روزن ههایی باشند، ماهی برای عبور از یک حوضچه به حوضچه دیگر یا از روی سرریزها م یپرد و یا از داخل روزنه عبور م یکند. در این تحقیق پس از انتخاب مدل آشفتگی بهینه از طریق مقایسه نتایج حاصل از مد لهای آشفتگی مختلف، به مدلسازی سه بعدی عددی این نوع راه ماهی با استفاده از مدل FLUENT پرداخته شده است و نتایج حاصل از آن با نتایج مدل آزمایشگاهی مشابه مقایسه شد هاند و از انطباق قابل قبولی برخوردار بود هاند. در نهایت با بررسی پروفی لهای آشفتگی و سرعت نقاط امن جهت مهاجرت و نقاط با سرع تهای خیلی کم برای استراحت ماهیان در حوضچ هها شناسایی شدند که م یتوانند در امر طراحی راه ماهی به کار گرفته شوند.