سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالنبی کوثریان – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی ، گروه برق الکترونیک
فاطمه تحویل زاده –

چکیده:

در این مقاله، یک سلول خورشیدی فیلم نازکCIGS مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت نحوه انتقال حاملها در یک قطعه نیمههادی و تاثیر آنها بربازده سلولهای خورشیدی، پارهای چند از مهمترین منحنیهای سلولCIGSدر دو حالت تاریک و تحت تابش نور آفتاب با استفاده از نرمافزارهایsilvaco و matlab ترسیم شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی با استفاده از روابط تئوری و همچنین به صورت فیزیکیمورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. در پایان منحنی ولتاژ- جریان سلول پایه ترسیم گردیده و پارامترهای حاصل از دو نرمافزار با یکدیگر مقایسه شدهاند.