سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس قاهری – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدحامد معراجی – دانشجوی دکتری مهندسی آب
داود مشیرپناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

برای بدست آوردن سطح آب در محیط متخلخل با کف ناتراوای افقی که در دو نقطه مختلف آن زهکشهایی تعبیه گردیده است می توان از حل دقیق معادله بوسینسک خطی شده و یا حل عددی معادله های حاکم بر جریان آب در محیط متخلخل توسط روش تفاضل محدود و المان محدود ا ستفاده نمود که تاکنون توسط محققین متعددی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است علاوه بر روشهای حل عدید مرسوم تفاضل محدود و المان محدود روش عددی جدیدتری نیز به نام DQ) Differential Quadrature در دسترس است که می تواند بر معادلات حام انواع مسائل جریان آب در محیط م تخلخل اعمال گردد از جمله ا ین مسائل افت سطح آب بین دو زهکش می باشد دراین تحقیق با اعمال روش DQ برروی معادلات حاکم بر آن تغییرات سطح آب بین دو زهکش ها مورد بررسی قرارگرفهت است د رنهایت با مقایسه نتایج بدست امده از هرکدام از روشهای فوق می توان دریافت که روش DQ بعنوان روشی مناسبی برای تعیین افت سطح آب در محیط متخلخل بین دو زهکش قابل کاربرد است.