سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم گل پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علیرضا عمادی – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رامین فضل اولی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

با ورود رسوبات به مخزن سد، پس از مدتی حجم مخزن از رسوبات پرشده، عمر مفید سد به اتمام رسیده و سد کارایی خود را ازدست می‏دهد.عدم اطلاع از وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد موجب کاهش عمر مفید سد و اتلاف سرمایه های عظیم ملی می گردد.دراین مقاله به بررسی پدیده رسوبگذاری در مخزن سد ساوه پرداخته و به منظور شبیه سازی رسوبگذاری سد از مدل ریاضی GSTARS استفاده شده است.برای واسنجی هیدرولیکی و رسوبی این مدل از آمارو اطلاعات مربوط به سد ساوه به مدت ۱۴ سال (ازسال ۱۳۷۲-۱۳۸۶) استفاده شده است.نتایج نشان داد که رابطه لارسن اصلاح شده با ۵ لوله جریان مطابقت بهتری با نتایج هیدروگرافی دارد.