سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
علی نقی ضیایی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله الگوی جریان درداخل شیب شکن قائم vertical drop بصورت دو بعدی با استفاده از نرم افزار fluent که معادلات جریان را به روش حجم محدود حل می نماید شبیه سازی گردید. دراین نرم افزار روش حجم سیال volume of fluid جهت مدلسازی سطح آزاد به کارگرفته شد . میدان محاسباتی با استفاده ازشبکه بندی منشوری منظم structured grid گسسته گردید دراین تحقیق ابتدا برای یک دبی با استفاده از چهار شبکه محاسباتی مختلف صحت سنجی نتایج و استقلال حل از شبکه تحقیق شده و ریزترین شبکه با ۱۱۵۰۲۴ گره که دارای تطابق بهتری با نتایج آزمایشگاهی بود انتخاب شد از این شبکه سپس برای مدلسازی جریان با دبی های دیگری استفاده گردید. مدل آرام و برخی از مدلهای مختلف آشفتگی موجوددرنرم افزارمورد استفاده قرارگرفت. صحت سنجی مدلها نشان داد که عمق پایاب ا زمدل آرام نتایج بهتری حاصل شده و دربررسی عمق مرده مدل اشفتگی k-e استاندارد به علت آشفتگی شدید جریان در این ناحیه تطابق بیشتری با نتایج آزمایشگاهی دارد.