سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی اژدری مقدم – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا کاویانپوراصفهانی – دانشیار گروه عمران – آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجتبی گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی

چکیده:

یکی از انواع رایج مستهل ککنندههای انرژی پرتابکنندههای جامی هستند که در سدها سیلاب مازاد را عبور میدهند. بر اث ربرخورد جت ریزشی این سرریزها در پاییندست بستر زمین حفره آبکند گسترش مییابد. هدف از این تحقیق مقایس ه و مد حفره آبکند در پاییندست پرتاب کنندههای جامی به روش CFD با کمک نرمافزار Flow-3D-9.3 میباش د. این نر مافزار معادلات ناویر- استکوکس غیر خطی را در حالت سهبعدی به روش VOF حل میکند. برای شبیهسازی از دو معادله پیوستگی اندازه حرکت همچنین مدل آشفتگی k-ε استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی نطابق قابل قبول بین آنها را نشان میدهد، لذا استفاده از این نرمافزار با قابلیت بالای آن و روش عددی ارایه شده میتواند ابزار مناسبی برای شبیهسازی حفره آبکند ناشی از جت جریان باشد.