سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین امین اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن ثقفیان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله جریان تراکم ناپذیر غیردائم درحرکت سقوط آزاد جسم استوانه ای با مقطع دایروی بصورت عددی شبیه سازی می شود رژیم جریان دراین شبیه سازی آرام درنظر گرفته می شود عدد رینولدز براساس قطر استوانه و سرعت نهایی جسم دراین کار از روش برهم نهادن شبکه ها استفاده می شود (Overset grid معادلات حاکم برمساله به دودسته تقسیم می شوند معادلات اندازه حرکت مربوط به سیال و معادلات دینامیک جسم صلب نیروهای اعمالی به جسم شامل نیروهای هیدرودینامیکی و نیروی گرانشی و شناوری هستند معادلات جریان به صورت دو بعدی به روش حجم محدود حل می شوند پس از اعتبارسنجی به شبیه سازی به بررسی حرکت سقوط آزاد جسم دایروی دردو حالت مکان اولیه مرکز کانال و خارج مرکز کانال پرداخته شد نتایج بدست آمده با نتایج قبلی مقایسه شد نتایج بدست آمده درتطابق خوبی با مطالعات قبلی بودند.