سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نفیسه ترکمانزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
بایرامعلی محمدنژاد – استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه، ارومیه
جواد بهمنش – استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده:

جریان های چگال یا غلیظ به علت اختلاف چگالی بین دو با چند سیال مختلف به وجود می آیند و این اختلاف چگالی محرک اصلی رانش این جریان ها می باشد. جریان چگال حاوی رسوبات معلق را جریان گل آلود می نامند. در بیشتر مخازن و در زمان وقوع سیلاب، جریان های گل آلودفرآیند اصلی برای انتقال و ته نشینی رسوبات هستند و نقش مهمی در رسوبگذاری مخزن ایفا می کنند و باعث کاهش عمر مفید سدها می گردند.لذا بررسی و شناخت هیدرودینامیک جریان های گل آلود برای مدیریت و افزایش عمر مفید سدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق جهت شبیه سازی عددی این جریان ها از مدل عددی Mike3 استفاده شد. برای صحت سنجی مدلسازی عددی در تعیین پارامترهایهیدرولیکی جریان های گل آلود از جمله پروفیل های سرعت، از یک نمونه آزمایشگاهی استفاده شد و نتایج حاصل از شبیه سازی با اندازه گیریهای آزمایشگاهی مربوط مقایسه شد. آزمایشات در کانالی با ابعاد ) ۵٫۰ * ۵٫۰ * ۱۲ متر( انجام گرفت. نتایج حاصل از مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی تطابق نسبتاً خوبی داشته و چشم انداز روشنی را جهت تحقیقات و بررسی تکمیلی این جریان ها پیش رو قرار داده است