سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد ماستیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ارومیه
احمد سهرابی کاشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نادر پورمحمود – استادیار دانشگاه ارومیه
نبی اله یوسفیان ابرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

در این مقاله، جریان گاز رقیق درون استوانه چرخان پر سرعت با روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلوDSMC مورد مطالعه قرار گرفته است. در این شبیه سازی از مدل برخورد بین مولکولی VHSو روش برخوردNTCاستفاده شده است. دیواره چرخان سیلندر و دوانتهای بالایی و پایینی آن، سطوحی با شرط مرزی دما ثابت و به صورت دیواره جامدVacuum) و با انعکاس پخشی در نظرگرفته شده است. خواص میدان جریان مانند عدد چگالی، دما، سرعت و غیره به دست آمده توسط این روش با نتایج تحلیلی مورد مقایسه قرار گرفته است. این مقایسه بیانگر همخوانی و مطابقت قابل قبولی بین نتایج حاضر و نتایج تحلیلی میباشد. همچنین نحوه تشکیل جریان چرخشی در دو انتهای بالا و پایین استوانه مورد بررسی قرار گرفته است.