سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کریم مهری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ومهندسی دریائی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سعید خردمند – استادیار، دانشکده علوم ومهندسی دریائی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

در این مقاله نتایج شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیونی درون نازل انژکتور موتور دیزل ارائه شده است. مدلسازی دوفازی جریان بر پایه روش حجم سیال استفاده شده است. با این روش سوخت مایع و بخار تراکمپذیر سوخت به طور همزمان مدل شده و الگوی جریان درون نازل استخراج شده است. فاز مایع به صورت تراکم ناپذیر و فاز گاز به صورت تراکم پذیر و با استفاده از یک معادله باروتروپیک حالت، همراه با فرضهای تعادل همگن در نظر گرفته شده اند. مدلسازی تلاطم جریان با استفاده از یک مدل دو معادل های انجام شده است. صحت عمل شبیه سازی در مقایسه با کارهای عددی مشابه و با داده های تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه اثر پارامترهای هندسی نازل از جمله نسبت طول نازل به قطر دهانه ی ورودی و گردی گوشه بر عملکرد نازل بررسی شده است. با افزایش نسبت طول نازل به قطر دهانه ورودی ضریب تخلیه کاهش مییابد. از طرف دیگر با افزایش گردی گوشه ضریب تخلیه روند افزایشی دارد. در تحلیل پارامترهای عملکردی نازل چون ضریبتخلیه ناحیه اشغال شده با بخار سوخت نمایش داده شده و نتایج مبین تاثیرپذیری عملکرد نازل از شکل و مشخصات منطقه کاویتاسیون است. در انتها اثر پارامترهای ترمودینامیکی بر کاویتاسیون درون نازل و کارائی نازل مورد توجه قرار گرفته است.