سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود پسندیده فرد – دانشیار گروه مکانیک،دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نوروزی – دانشجوی دکتری مکانیک(حرارت و سیالات)،دانشگاه فردوسی مشهد
ایمان رشیدی – دانشجوی دکتری مکانیک(حرارت و سیالات)،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پدیده جت بازگشتی درکاویتاسیون به تمایل جریان سیال اصلی گذرنده ازروی سطح کاویتی به بازگشت به درون کاویتی ازانتهای آن اشاره دارد دراین مقاله پس از بررسی کلی مفهوم جت بازگشتی این پدیده برروی جریان کاویتاسیون جزئی حول استوانه سرتخت بصورت پایا و ناپایا شبیه سازی گردیده است روش حل مورد استفاده دراین شبیه سازی Mixtureو مدل اغتشاشی مورد استفاده RSM م یباشد دراین مقاله به بررسی جت بازگشتی ایجاد شده درجریان پایا و ناپایای کاویتاسیون جزئی حول استوانه سرتخت دراعداد کاویتاسیون مختلف پرداخته شدهاست با شبیه سازی جریان ناپایا دریک طول کاویتی متوسط مراحل شکل گیری تا اضمحلال یک کاویتی برروی استوانه سرتخت نشان داده شدهاست همچنین برایندی از مقدار جهت و مختصات هندسی جهت بازگشتی ارایه گردیده است به منظور اعتبارسنجی نتایج بدست آمده نمودار توزیع ضریب فشار بدست آمده با نتایج تجربی و عددی دیگر مقایسه گردیده است که نتایج این تحلیل تطابق نسبتا مناسبی را نتایج تجربی و عددی دیگر نشان میدهد