سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهری شریعت رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
بابک لشکرآرا – استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
منوچهر فتحی مقدم – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پلها از جمله سازه های مهم متقاطع با رودخانه هستند که هر ساله دراثر عبور سیلاب های مخرب دچار آبشستگی شدید شده و بعضا تخریب می گردند. لذا با توجه به اهمیت اساسی این سازه ، پرداختن به مباحثی که تخمین صحیحی از پارامترهای آبشستگی اطراف پایه های آنها را در اختیار مسئولین بگذارد، ضروری بنظر می رسد. در این تحقیق با بهره گیری از نرم افزارFLOW-3D الگوی جریان و انتقال بار بستر بصورت غیر متوازن شبیه سازی شده و میزان توانایی نرم افزار مذکور در تخمین عمق آبشستگی در مقابل نتایج آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت صحت سنجی نتایج حاصل از این تحقیق از نتایج مطالعات آزمایشگاهی شپارد و میلر ( ۲۰۰۶ ) استفاده شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که مقادیر عمق آبشستگی تخمین زده شده توسط مدل نسبت به مقادیر نظیر مشاهداتی دارای ضریب تغییرات ۰,۸۶۲ می باشد