سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا محقق – دانشجوی کارشناسی ارشد،
مجید ملکجعفریان – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

در تحقیق حاضر الگوریتمی به نام روش طیفی زمانیTime Spectral )Method برای شبیه سازی مسائل ناپایدار تناوبی ارائه می شود. اینالگوریتم از یک تبدیل فوریه گسسته (Discrete Fourier Transform در زمان استفاده می کند و از این رو حل مستقیماً در یک حالت تناوبی بدون ناپایداریهای گذرا پیش میرود. الگوریتم به کار رفته به طور قابل ملاحظهای دارای سرعت همگرایی بیشتر نسبت به طرحهای انتگرالگیری زمانی ضمنی معمول میباشد. همچنین دقت این الگوریتم بیشتر از برخی روشهای قدیمی همچون فرمولاسیون تفاضلی پسرو Backward Difference (Formula(BDF) میباشد. مسائل گوناگون متناوب زمانی همچون روتورهای هلیکوپتر، توربینهای بادی، توربوماشین و ایرفویلهای نوسانی میتوانند به وسیلهی روش طیفی زمانی شبیهسازی شوند. صحت الگوریتم حاضر بر روی ایرفویلهای نوسانی برای دو جریان لزج و غیر لزج و مقایسه نتایج حاصله از آن با نتایج آزمایشگاهی بررسی شده است. نتایج نشان میدهند که الگوریتم طیفی زمانی میتواند به عنوان یک ابزار قدرتمند (سرعت و دقت بالا) در مسائل ناپایدار تناوبی مورد استفاده قرار گیرد