سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمیثم کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی شفیعی فر – استاد گروه سازه های دریایی دانشگاه تربیت مدرس
امین نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس
عطاءالله نجفی جیلانی – استادیار گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این تحقیق به مطالعه ی عددی جریان حاصل از شکست سد در یک کانال با حضور یک مانع ذوزنقه ای، و پیدایش رژیم های جریان ناشی از آن می پردازد. برای این منظور از روش بدون شبکه ی هیدرودینامیک ذرات هموار ) SPH (، استفاده می شود. مقایسه ی نتایج به دست آمده با مدلآزمایشگاهی نشان می دهد که پروفیل سطح آب در چنین پدیده ای با این روش، به خوبی قابل پیش بینی است و مدل عددی حاضر، تشکیل موج منفی حاصل از مواجهه ی جریان با مانع و سرعت حرکت جبهه ی موج را به درستی شبیه سازی می کند