سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن جوارشکیان – دانشیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
احمد پارسانیا – کارشناس ارشدهوافضا
مهدی نوروزی – دانشجوی دکتری مکانیک

چکیده:

دراین مقاله جریان مغشوش سیال برروی استوانه دو بعدی در دو حالت جریان آزاد و جریان درنزدیک سطح شبیه سازی و با یکدیگر مقایسه شده است پس از همگرایی حل عددی و تکرار حل برای سرعتهای مختلف رابطه ای کلی برای توزیع سرعت لبه لایه مرزی جریان ازاد مغشوش روی استوانه تا نقطه جدایش جریان ارایه شده است این رابطه برحسب عدد رینولدز و طول کمان طی شده روی استوانه می باشد رابطه کلی ارایه شده برای توزیع سرعت جریان مغشوش در محدوده اعداد رینولدز ۵/۵×۱۰ ۶ تا ۱۵×۶ ۱۰ قابل استفاده است به منظور اعتبار سنجی حل توزیع ضریب فشار جریان آزاد روی استوانه حاصل از پروفیل سرعت حاضر با حل عددی و نتایج تجربی مقایسه گردیده است همچنیندرجریان حول استوانه نزدیک سطح درعدد رینولدز ۴ ۱۰ ×۴ اثر فاصله از سطح استوانه مورد ارزیابی قرارگرفته است نتایج حاکی از انطباق مناسب حل عددی حاضر با نتایج تجربی و عددی دیگر دارد مشاهده گردید که با نزدیک شدن استوانه به سطح منطقه و یک پشت استوانه و همچنین طول آن افزایش می یابد.