سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا شریف نژاد – دانشآموخته کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استاد هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از کارآمدترین انواع مستهلک کنندههای انرژی در کانالهای باز، سراشیبهای بلوکی هستند که به دلیل اجرای ساده و نبود مشکلات خاص سازههای شیبشکن، در سالهای اخیر مورد توجه واقع شدهاند. این سازهها را میتوان نوع خاصی از شیب شکن های همراه با بلوک اغتشاشی وآرایش متفاوت در نظر گرفت. مدلهای فیزیکی مختلفی در آزمایشگاهها برای بررسی رفتار جریان روی این سازهها ساخته شدهاند، که صرف نظراز هزینه و زمانبر بودن آزمایشها، مشکلات ناشی از تغییرات مقیاس را نیز به همراه دارند. امروزه با استفاده از کدهای دینامیک سیالات محاسباتی CFD(کارآمدتر، رفتار هیدرولیکی سیال به طور گستردهتری بررسی میشود. برای این منظور در این تحقیق از نرمافزارFLOW-3D استفاده شده است. این مقاله به شبیهسازی کیفی جریان بر روی یکی از انواع از سراشیبها پرداخته و الگو و شرایط مختلف جریان در ساختمان آن را بررسی مینماید. در این تحقیق از فرض تراکم ناپذیر بودن سیال استفاده و از مدل سطح آزادVOF برای استخراج سطح آزاد جریان استفاده شده است. نرمافزار با مدل آشفتگی شبیهسازی گردابههای بزرگLES( اجرا گردید. نتایج حاکی از کارا بودن این نرمافزار در مدلسازی جریان سیال بر روی سازههای مشابه با دقت بالاتر در دبیهای پایینتر میباشد