سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدامین انصاری – کارشناس ارشد مکانیک
ابراهیم حاجی دولو – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا باهوش کازرونی – استادیار دانشگاه شهیدچمران

چکیده:

دراین مقاله جریان دوفازی پایین رو گاز مایع دررشته ی حفاری عمودی به صورت عددی شبیه سازی شده است پارامترهای جریان دوفازی گاز – مایع مانند کسرحجمی گاز و سرعت فازی درمقطع عرضی و فشار در طول رشته حفاری با استفاده از مدلهای اویلر – اویلر مورد بررسی قرارگرفته است طبق نمودارهای الگوی جریان در رشته حفاری دو الگوی حبابی و لخته ای بوجود می آید که شرایط جریان برای هر دو الگو بررسیمی گردد معادلات حاکم برجریان دو فاز درحالت دائم استخراج شده و جریان درون لوله ی حفاری و لوله ی وزنی با استفاده از مدلهای دوسیالی مخلوط همگن توسط نرم افزار فلوئنت بصورت دو بعدی شبیه سازی شده است نتایج شبیه سازی نشان میدهد که درجریان حبابی بیشینه کسر حجمی گاز درمرکز و درجریان لخته ای خارج از مرکز لوله اتفاق می افتد نیمرخ سرعت درهر مقطع بهدلیل اثر پدیده دودکش حالت تخت به خود می گیرد همچنین مقایسه نتایج شبیه سازی با داده های واقعی نشان میدهد که جهت تعیین فشار در الگوی جریان حبابی مدل مخلوط و درالگوی جریان لخته ای مدل اویلری نسبت به دیگر مدلها نتایج بهتری را ارایه میدهد.