سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری عمران ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ک
محمدجواد خانجانی – استاد گروه عمران ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرما
رضا منتظمی وظیفه دوست – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

چکیده:

سدها و بندهای انحرافی موانعی برای جلوگیری از مهاجرت ماه یها در طول رودخانه به حساب م یآیند. به منظور رفع این مشکل در طراحی سد، یک سازه هیدرولیکی تحت عنوان راه ماهی در کنار سد تعبیه م یشود. راه ماهی سرریز و روزنه یکی از انواع راه ماهی است که مهاجرت ماهی به بالادست سد را امکان پذیر م ینماید. سرعت، عمق آب وآشفتگی از پارامترهای موثر در شناکردن ماهی هستند. در این مقاله معادلات حاکم بر آ بهای کم عمق در حالت سه بعدی در راه ماهی از نوع سرریز و روزنه در سد انحرافی آسک هندیجان استان خوزستان با استفاده از مد لهای آشفتگی مناسب حلشد تا الگوی جریان و آشفتگی محاسبه شود. نتایج نشان م یدهد که اهمیت مدل آشفتگی در شبی هسازی عددی م یتواند به عنوان ابزاری موثر برای اهداف طراحی قابل ملاحظه باشد