سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نژاد نادری – دانشجوی دکتری عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان،عضو
محمد جواد خانجانی – استاد گروه عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سدها و بندهای موانعی برای جلوگیری از مهاجرت ماهی ها در طول روزخانه به حساب می آیند.به منظور رفع این مشکل در طراحی سد، یک سازه هیدرولیکیتحت عنوان راه ماهی در کنار سد تعبیه میشود.راه ماهی سرریز و روزنه یکی از انواع راه ماهی می باشد که مهاجرت ماهی به بالا دست سد را امکان پذیر می نماید.سرعت، عمق آب و آشفتگی از پارامترهای موثر در شنا کردن ماهی می باشند.در این مقاله معادلات حاکم بر آب های کم عمق در حالت سه بعدی در راه ماهی از نوع سرریز و روزنه در سد انحرافی کرخه حمیدیه استان خوزستان با استفاده از مدل های آشفتگی مناسب حل گردد تا الگوی جریان و آشفتگی محاسبه شود.نتایج حاصل از مدل عددی برای اندازگیری سرعت با نتایج حاصل از میکرومولینه در راه ماهی سد انحرافی کرخه حمیدیه مقایسه شد.سرعت های بدست آمده از حل عددی بسیار قرین به داده های صحرایی می باشند.نتایج نشان می دهد که اهمیت مدل آشفتگی در شبیه سازی عددی می تواند به عنوان ابزاری موثر برای اهداف طراحی قابل ملاحظه باشد.