سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ک
مسعودرضا حسامی کرمانی – استاد گروه عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرما
حمید دهقانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

تخلیه کننده های تحتانی سازه هایی هستند که برای تنظیم انتقال آب از دریاچه سد به نقطه تخلیه در پایین دست به کار می روند. تحلیل عملکرد تخلیه کننده ها شامل مجرا، دریچه ها و خروجی آنها از حساسیت خاصیبرخوردار است. تحقیق حاضر، با هدف بررسی توزیع فشار در نقاط مختلف مجرای تخلیه کننده و تعیین نیروهای وارد بر دریچه انجام گرفت. برای این منظور از داده های به دست آمده از حل عددی معادلات حاکم بر جریان در مدلفیزیکی تخلیه کننده تحتانی سد نرماشیر، استفاده شده است است. حل عددی به کمک نرم افزار فلوئنت که بر اساس روش حجم محدود عمل می کند صورت پذیرفت. سپس نتایج حاصل از مدل عددی با نتایج مدل فیزیکی مقایسهگردید