سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید دهقانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
مهدی نژاد نادری – دانشجوی دکتری عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن ایراندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

تخلیه کننده های تحتانی سازه هایی هستند که برای تنظیم انتقال آب از دریاچه سد به نقطه تخلیه در پایین دست به کار می روند. تحلیل عملکرد تخلیه کننده ها شامل مجرا، دریچه ها و خروجی آنها از حساسیت خاصی برخوردار است. تحقیق حاضر، با هدف تغییرات ضریب و مقدار آبگذری مجرا در بازشدگی های مختلف دریچه سرویس انجام گرفت. برای این منظور از داده های به دست آمده از حل عددی معادلات حاکم بر جریان در مدل فیزیکی تخلیه کننده تحتانی سد نرماشیر، استفاده شده است است. حل عددی به کمک نرم افزار فلوئنت که بر اساس روش حجم محدود عمل می کند صورت پذیرفت. سپس نتایج حاصل از مدل عددی با نتایج مدل فیزیکی مقایسه گردید.