سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ک
مسعودرضا حسامی کرمانی – استاد گروه عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرما
حمید دهقانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کر

چکیده:

تخلی هکنند ههای تحتانی ساز ههایی هستند که برای تنظیم انتقال آب از دریاچه سد به نقطه تخلیه در پایین دست به کار م یروند.تحلیل عملکرد تخلی هکنند هها شامل مجرا، دریچ هها و خروجی آ نها از حساسیت خاصی برخوردار است. تحقیق حاضر، با هدفبررسی توزیع فشار در نقاط مختلف مجرای تخلی هکننده و تعیین نیروهای وارد بر دریچه انجام گرفت. برای این منظور از داد ههای به دست آمده از حل عددی معادلات حاکم بر جریان در مدل فیزیکی تخلی هکننده تحتانی سد نرماشیر، استفاده شدهاست. حل عددی به کمک نر مافزار فلوئنت که بر اساس روش حجم محدود عمل م یکند صورت پذیرفت. سپس نتایج حاصلاز مدل عددی با نتایج مدل فیزیکی مقایسه ش . د