سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری عمران ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ک
مسعودرضا حسامی کرمانی – استاد گروه عمران ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرما
حمید دهقانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

تخلی هکنند ههای تحتانی ساز ههایی هستند که برای تنظیم انتقال آب از دریاچه سد به نقطه تخلیه درپایی ندست به کار م یروند. تحلیل عملکرد تخلی هکنند هها شامل مجرا، دریچ هها و خروجی آ نها از حساسیت خاصی برخوردار است. تحقیق حاضر، با هدف بررسی توزیع فشار در نقاط مختلف مجرای تخلی هکننده و تعیین شاخص پدیده کاویتاسیون اطراف دریچه انجام گرفت. برای این منظور از داد ههای به دست آمده از حل عددی معادلات حاکم بر جریان در مدل فیزیکی تخلی هکننده تحتانی سد نرماشیر، استفاده شده است است. حل عددی به کمک نر مافزار فلوئنت که بر اساس روش حجم محدود عمل می کند صورت پذیرفت. سپس نتایج حاصل از مدل عددی با نتایج مدل فیزیکی مقایسه شد.