سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری عمران سازه های هیدرولیکی
غلامعباس بارانی – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سدها و بندهای انحرافی موانعی برایجلوگیری ازمهاجرت ماهی ها درطول رودخانه به حساب می آیند به منظور رفع این مشکل درطراحی سد یک سازه هیدرولیکی تحت عنوان راه ماهی درکنار سد تعبین میشود راه ماهی سرریز و روزنه یکی از انواع راه ماهی می باشد که مهاجرت ماهی به بالا دست سد را امکان پذیر می نمایند سرعت عمق آب و آشفتگی ازپارامترهای موثر درشناکردن ماهی می باشند دراین مقاله معادلات حاکم برآبهای کم عمق درحالت سه بعدی درراه ماهی ازنوع سرریز و روزنه درسد انحرافی کرخه حمیدیهاستان خوزستان با استفاده ازمدلهایآشفتگی مناسب حل گردید تا الگوی جریان و اشفتگی محاسبه شود نتایج حاصل ازمدل عددی برای اندازه گیری سرعت با نتایج حاصل از میکرومولینه درراه ماهی سدانحرافی کرخه حمیدیه مقایسه شد