سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن پیربداقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
محسن دوازده امامی – استادیاردانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افشین – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به منظور بهینه سازی سیستم تهویه درایستگاه های مترو اگاهی از میدان سرعت ضروری است دراین مقاله ارزیابی برروی توانایی کدتجاری CFX درپیش بینی میدان سرعت دریک ایستگاه دوخطه که درآن سکوها درکنار و ریل عبورقطار دروسط قرار دارد صورت پذیرفته است بدین منظور پس از ایجاد مدلی با ابعاد واقعی از ایستگاه موردنظر جریان ناشی ازاثرپیستونی درایستگاه مترو با استفاده ازکدCFX مدلسازی شده است ازمدل دو معادله ای k -e به منظور مدلسازی جریان توربولانسی موجود درتونل استفاده شدهاست نتایج حاصل ازحل عددی حداکثر ۱۵درصد با نتایج حاصل از اندازه گیری اختلاف دارند مطابق انتظارسرعت درخروجی های مربوط به مسافران بیشینه است و اثرپیستونی بیشترین تاثیر را دراین نواحی دارد.