سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افسانه مجری – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بیومکانیک- دانشکده مهندسی پزشکی- دانشگاه
ناصر فتورائی – نویسنده عهده دار مکاتبات، استادیار دانشکده مهندسی پزشکی- دانشگاه صن

چکیده:

معمولاً افرادی که دچار مشکل نارسائی کلیه می باشند ،عملیات تصفیه خون را توسط دستگاه مخصوصی که وظیفه کلیهمصنوعی را بر عهده دارد انجام می دهند. این عمل موسوم به همودیالیز می باشد. استفاده از روش عددی، تاثیر زیادی را درکاهش هزینه های تجربی و زمان مورد نیاز برای بهینه سازی دارا می باشد . در این مقاله، هدف مدلسازی و حل عددیمعادلات انتقال جرم، جهت ارائه روشی برای بهینه سازی عمل همودیالیز می باشد .از معادلات ناویر استوکس و دارسیحاکم برخون و مایع تصفیه کننده، برای حل استفاده می شود .نتایج بدست آمده در توزیع غلظت ، نشاندهنده وجودبیشترین میزان تبادل اوره در ورودی می باشد . همچنین با بررسی محل تشکیل جریان چرخشی می توان با تغییرپارامترهایی مانند طول موثر تبادل جرم، از وقوع آن جلوگیری کرد .بررسی بردارهای سرعت نیز نشاندهنده افزایش آن بادور شدن از سطح دیواره غشا است .تمرکز خطوط جریان در نزدیکی دیواره غشا موید سایر نتایج میباشد .با کاربرد ا یننتایج می توان براحتی فرآیند دیالیز را از جهت زمان و هزینه مصرفی بهینه ساخت