سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم عباسپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
سعید هاشمی کیا – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب

چکیده:

انواع سرریزهای مورد استفاده شامل سرریزهای لبه پهن، لبه تیز، سرریزهای استوانه ای و اوجی شکل می باشند. از مهمترین مزایای هیدرولیکی یک سرریز استوانه ای، طراحی ساده، سهولت عبور اجسام شناور و الگوی پایدار جریان در مقایسه با طراحی سرریز اوجی شکلمی باشد. از دیگر موارد استفاده از این نوع سرریزها بصورت دریچه های قطاعی و سدهای لاستیکی می باشد. در این مقاله جریان بر روی سرریز استوانه ای صاف و زبر با استفاده از مدل آشفتگی k-εاستاندارد بصورت دو بعدی شبیه سازی شده و سطح آزاد جریان با روش عددی جزء حجم سیالVOF( تعیین گردید. نتایج نشان داد که مدل آشفتگی k-εاستاندارد و روش جزء حجم سیالVOF( برای پیش بینی پروفیل سطح آب و دبی جریان بر روی سرریز استوانه ای مناسب بوده و خطای نسبی متوسط مقادیر سطح آب بدست آمده از مدل عددی و اندازه گیری شده ۱ تا ۴ درصد است. تأثیر زبری سرریز استوانه ای بر روی خصوصیات هیدرولیکی با محاسبه ضریب دبی ،ٍ پروفیل سرعت در این مدل مورد بررسی قرار گرفت