سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سودا ساعی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
امید طیاری – استادیار دانشگاه آزاد کرمان
مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری عمران

چکیده:

درسالهای اخیر حوادث زیادی درنقاط مختلف جهان درارتباط با مساله کاویتاسیون درسرریز سدهای بلند درنواحی که سرعت جریان زیاد می باشد به وقوع پیوسته است به منظور شناخت این پدیده وطرق جلوگیری ازخسارت آن همه ساله مطالعات و تحقیقات گسترده ای درمراکز تحقیقاتی صورت میگیرد از دیدگاه فنی راحت ترین و اقتصادی ترین روش برای جلوگیری از خسارت کاویتاسیون استفاده ازذخیره هوا درمحل تماس بین جریان آب و سطح صلب است جهت مطالعه این پدیده دراین تحقیق به کمک دینامیک سیالات محاسباتی جریان درسرریز سدازاد دردو حالت بدون درنظر گرفتن مجرای هواده و بادرنظرگرفتن دوهواده شبیه سازی گردید از روی نتایج فشار و سرعت بدست آمده ازحل عددی شاخص کاویتاسیون درمقاطعی از تنداب به دست آمده با نتایج حاصل از مدل ازمایشگاهی مقایسه گردید نتیجه نشان میدهد که استافده از دینامیک سیالات محاسباتی روشی موثردرکنترل پدیده کاویتاسیون درتنداب سدها می باشد.