سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا آبشوری – کارشناس ارشد سازه های آبی
مهدی قمشی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
احسان کاظم عصاره – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

مطالعه و شبیه سازی هیدرولیک جریان و رسوب درقوس ها به روش های مختلف ازدیرباز مورد توجه مهندسان هیدرولیک و مهندسی رودخانه بوده است الگوی جریان درقوس کانالها بسیارپیچیده است به گونه ای که مکانیک جریان درقوس خصوصیات مشخصی دارد که دررودخانه های مستقیم دیده نمی شود نیروهای موثربرجریان دریک قوس نیروی گریز ازمرکز ناشی ازعدم یکنواختی پروفیل قائم سرعت و ترکیب آن با انحنای جریان تنشهای برشی و گرادیان شعاعی فشارایجاد شده بوسیله شیب جانبی سطح آب می باشند تاثیر همزمان انی نیروها جریانی را به نام جریان حلزونی بوجود می آورد بطور ایده آل ابگیری از رودخانه بایستی درخارج از قوس صورت گیرد یعنی به فاصله کمی درپایین دست جایی که حداکثر انحنا قوس وجود دارد نظر گرفت دراین مقاله صحت سنجی مدل شارک به منظور شبیه سازی عددی تعیین مناسب ترین محل آبگیری درقوس رودخانه دز واقع درمحل آبگیر ایستگاه پمپاژ شماره دو واحد کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از اطلاعات برداشت شده ازسه مرحله مختلف نمونه برداری ازرودخانه و درماه های مختلف سال پرداخته شده و درنهایت مناسب ترین محل بدست آمده از مدل با محل آبگیرواقعی مقایسه گردید