سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی حمزه یی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی آب دانشگاه رازی
میترا جوان – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
افشین اقبال زاده – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی

چکیده:

در حین یک رخداد بحرانی در رودخانه ها مانند سیل، عرشه پل ممکن است نسبتا و یا بطور کامل توسط جریان رودخانه مستغرق گردد استغراق عرشه پل یک وضعیت بحرانی برای پایداری سازه ایی آن محسوب می گردد در مقاله حاضر میدان جریان آشفته در اطراف عرضه پل و همچنین اندرکنش سطح آزاد و عرشه پل با استفاده از نرم افزار FLUENT و با بهره گیری از مدل mixture و مدل آشفتگی k-ε .RNG شیبه سازی شده و نتایج ضریب نیروی درگ وارد بر عرضه پل مستغرق شبیه سازی شده وبا نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است که تطابق مناسبی میان آنها مشاهده می گردد.