سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود بقال نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی ارومیه
جواد ذبیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی ارومیه
عبدالرحمان دادوند – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه
ایرج میرزایی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

در تحقیق حاضر تحلیل عددی میدان جریان استوکس تراکم ناپذیر و لزج با مرز غوطهور الاستیک به روش مرز غوطهورIBM)مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت این روش بر روشهای متداولCFD این است که در اینجا شبکه محاسباتی هیچ اجباری در تطبیق خود با مرزهای جسم غوطهور ندارد. بنابرین با یک شبکه کارتزین ساده میتوان به تحلیل عددی میدان سیال پرداخت. ایده اصلی این روش استفاده از یک شبکه محاسباتی اویلری منظم و منطبق بر میدان سیال به همراه استفاده از نقاط لاگرانژی جهت نشان دادن مرز غوطهور میباشد. در حالت کلی، نقاط شبکه بر نقاط مرز غوطهور منطبق نمی باشند. بنابرین باید بر هم کنش بین سیال و مرز غوطهور مدل گردد که این امر با استفاده از یک تابع شکل مناسب صورت میپذیرد. اساس کارIBMاعمال شرایط مرزی توسط قرار دادن یک عبارت نیرو به شکل چشمه در معادلات ناویر استوکس میباشد. هدف از این تحقیق بررسی دقت و توانایی کاهش حجم محاسبات در تحلیل مسائل با شرایط اندر کنش ۲ و هندسههای پیچیده با استفاده از روشIBM و نیز گسترش این روش به طیف وسیعی از مسائل مشابه میباشد.