سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر پورمحمود – استادیار دانشگاه ارومیه
ایرج میرزایی – دانشیار دانشگاه ارومیه
سیروان محمدی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسیی مکانیک دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مقاله جریان جابجایی ازاد برای سیالی لزج، تراکم ناپذیر و دایم در یک محفظه بسته مستطیلی شکل و دو بعدی در محدوده جریانهای آرام به صورت عددی شبیه سازی شده است. با فرض ثابت بودن دمای دیواره ها و خصوصیات ترمودینامیکی سیال، متناسب با دمای میانگین محفظه، مشخصات جریان از قبیل توزیع عدد ناسلت (Nu) بر روی دیواره ها، دما و خطوط جریان بی بعد برای اعداد رایلی در محدوده ۱۰ به توان ۵ ضربدر ۲ £ Ra £ ۱۰ به توان ۳ ضربدر ۵ محاسبه و نشان داده شده است. در این تحقیق با استفاده از روش تفاضل محدود، معادلات حاکم به دست آمده از روش فرمول بندی تابع جریان – چرخش ، منفصل می شوند. از جمله نکات قابل توجه در این تحقیقنحوه شکل گیری سیال درنقاط خاصی از میدان (از جمله در قسمتهای کناری محفظه) می باشد که با استفاده از این روش در حد بسیار خوبی قابل تحقیق بوده و درمقایسه با نتایج تحلیلی مطابقت قابل قبولی را نشان می دهد.