سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک یوسفی لفورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی اکبر رنجبر – استاد،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عباس رامیار – استادیار،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرسل مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

دراین مقاله جریان آرام نانوسیال آب – Al2O3 تراکم ناپذیر دو بعدی درجت برخورد کننده محبوس با استفاده از مدل دوفازی مخلوط بطور عددی بررسی شد جریان درورودی جت یکنواخت و شرط هم مرزی هم دما روی دیواره پایین و آدیاباتیک دردیواره بالا درنظر گرفته شده است ازروش حجم محدود روی شبکه برای گسسته سازی معادلات حاکم درمحدوده محاسباتی به کارگرفته شد و ازروش نیمه ضمنی برای معادله درگیر با فشار استفاده شد نتایج نشان داد که درکانتور تابع جریان بی بعد شدت واندازه ساختار گردابه به اثرنسبت عرض کانال به عرض جت و عدد رینولدز و غلظت ذرات بستگی دارد همچنین با افزایش کسرحجمی دمای بالک به علت افزایش ضریب هدایت حرارتی مخلوط افزایش یافته است پروفیل عدد ناسلت موضعی نشان داده است که بیشترین مقدار درنقطه سکون و کمترین مقدار درانتهای صفحه جت برخورد کننده می باشد و میانگین عدد ناسلت با افزایش عدد رینولدز و کسرحجمی بهعلت کشیده شدن ساختار گردابه ها درجریان پایین دست افزایش یافته است. همچنین وقتی که نسبت عرض کانال هب عرض جت افزایش می یابد میانگین عدد ناسلت و عدد ناسلت نقطه سکون بهعلت ناپایدرای های جریان کاهش می یابد.