سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین اقبال زاده – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه
میترا جوان – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی

چکیده:

جریانهای چگالی گل آلود اغلب موجب انتقال رسوبات و ته نشینی آنها در مخازن سدها می شوند. این جریانها می توانند در مجاورت بستر مخزن، غلظت بالای رسوبات را تا نزدیکی بدنه سد منتقل نمایند. این مسئله قادر است علمکرد تخله کننده های تحتانی و سازههای آبگیر را تحت تاثیر قرار دهد. استفاده از موانع می تواند بعنوان یکی از روشهای کنترل رسوبگذاری در مخازن مورد بررسی واقع شود. در مقاله حاضر نتایج بدست آمده از شبیه سازی عددی جریانهای چگالی گل آلود در اطراف یک مانع ارائه می شوند. مدل عددی تهیه شده یک مدل دو بعدی در صفحه قائم بر اساس معادلات ناویر استوکس متوسط گیری شده رینولدز در حالت غیر دائمی می باشد. جهت بستن معادلات از مدل آشفتگی که به منظور درنظرگرفتن اثر شناوری اصلاح شده است، استفاده می شود. این معادلات به کمک روش عددی حجم محدود بر اساس یک روش حل ضمنی و بصورت مستقیم حل شده اند. نتایج بدست آمده از مدل با نتایج آزمایشگاهی اهی و اسلیس ( ۲۰۰۷ ) مقایسه شده اند. مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی مربوط به پروفیلهای سرعت سرعت دماغه و همچنین ارتفاع رسوبگذاری، تطابق مناسبی را نشان می دهند. بنابراین مدل دو بعدی حاضر می تواند جهت بررسی خصوصیات جریانهای چگالی گل آلود عبوری از موانع مورد استفاده واقع شود.