سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هرمز شیاربهادری – کارشناسی ارشد سازه های آبی
حسین کردی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
عبدالرضا ظهیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

دراین تحقیق روشی برای شبیه سازی عددی توزیع عرضی سرعت درقوس رودخانه ارایه میگردد که درقوس رودخانه ها دارای اهمیت زیادی بوده و درحفاظت سواحل رودخانه الگوی انتقال و ته نشست رسوبات و … کاکربرد دارد روش ارایه شده براساس شبیه سازی سلولهای جریان ثانویه دررودخانه های مئاندری می باشد برای بهبود پیش بینی سرعت متوسط درعمق جریان ثانویه به عنوان تابعی از تنش برشی بستر و سرعت جریان تعریف شده است درمقاطع مئاندری روش پیشنهادی دارای خطای نسبی ۴ میب اشد و ضریب تعیین بهتری R2=94% را نسبت به روش اروین و همکاران با ضریب ۷۰درصد ارایه کرده است.