سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید حاجرسولیها – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان
اسماعیل حسنزاده – دانشیار، دانشگاه اصفهان
علی رضاییلطیفی – استادیار، دانشگاه هرمزگان
احمد نوحه گر – دانشیار، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

شرایط جریانها و گردشها در خلیج فارس که دارای یک مرز باز در ناحیه جنوبی خود میباشد تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله جریانات جزرومدی، تغییرات فصلی آب تازه و همچنین توزیع شوری که منجر به تغییر در توزیع چگالی میگردد، میباشد. شوری یکی از مهمترین مولفههای سیستمهای دریایی است. در این مطالعه توزیع شوری، چگالی و تغییرات آنها و توزیع جریانات ایجاد شده در اثر تغییرات تنشباد و نیروی ترموهالاین در فصلهای زمستان و تابستان، با استفاده از یکمدل عددی هیدرودینامیکی سهبعدی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. با بهدست آوردن توزیع شوری در فصلهای مختلف و لایههای متفاوت آب و سپسبهدست آوردن الگوی جریانات، میتوان تأثیر اختلاف شوری را بر رفتار جریانات و گردشها بررسی کرد و همچنین با بهدست آوردن الگوی جریان میتوان در مورد انتقال و پخش آلودگیها نیز تصمیم گرفت. چون مدل به کار برده شده، مدل کوهرنس، مدلی استکه با مدول آلودگی و بیولوژیکی نیز جفت شده و قابلیت حل معادلاتانتشار و پخشآلودگی را نیز دارد. پساز اجرای مدل نتایجی عاقلانه و مشابه با داده های مشاهده شده بهدست میآید. نتایج مدل پساز اجرا نشان داد که یکی از عوامل غالبایجاد کنندهی جریان در تنگه هرمز در طولانی مدت، اختلاف چگالی بوده است که این اختلاف چگالی و لایهبندی آب بیشتر تحت تأثیر اختلاف شوری و دما بوده است، که باعث ایجاد یکجریان ورودی نسبتاً خالص از خلیج عمان در قسمت شمالی تنگه هرمز و یکجریان خروجی عمیق و شور در قسمت جنوبی تنگه هرمز میگردد.