سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فتحیه دارابی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی،گروه فنی و مهندسی،علوم و تحقیقات سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی ،,واحد سیرجان ، ایران
غلامعباس بارانی – استاد، بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تخمین مقدار نشت آب زیرزمینی (تراوش) در شرایط مختلف هیدرولیکی به منظور تحلیل پایداری سدهای خاکی از ضرورت برخوردار است و نشت جریان از پی و بدنه سدهای خاکی یک از اساسیترین و مهمترین علل به وجود آوردنده خرابی در این نوع سدها است. در این پدیده جریان آب از داخل بدنه سد و پی آن خود را به پاییندست میرساند و اگر دبی نشت و سرعت جریان خروجی از حد مجاز تجاوز نماید، باعث به وجود آمدن تونل جریان در بدنه و پی سد و درنهایت خرابی کامل سد می گردد. در این تحقیق با استفاده از روش عددی هیدررودینامیک ذرات هموار شده (SPH) حرکت جریان آب از بدنه و پی سد خاکی در حالت دائمی جریان با حل معادله لاپلاس شبیه سازی شده است. روش هیدرودینامیک ذرات هموارشده، روش عددی بدون شبکه است که با استفاده از درون یابی انتگرالی بین ذرات گسسته به تقریب توابع می پردازد. . صحت سنجی مدل عددی حاضر با مقایسه نتایج مدلسازی با داده های نرم افزار متداول مورد استفاده در شبیه سازی پدیده نشت (SEEP/W ) ،که بر پایه روش اجزای محدود است صورت گرفته است.مقایسه کمی نتایج مدل عددی حاضر که همان دبی نشت است، نشان از دقت مناسب مدل عددی و خطای حدوداً ۱۲ درصدی نتایج دارد.