سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پوریا اکبرزاده – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در نیروگا ههای بر قآبی، ب هویژه در واحدهایی با آبراهه طولانی و مخازن مو جگیر غو لپیکر که حجم زیادی از آب در داخل آنهاجای م یگیرد، تخلیه سریع و مطمئن این حجم آب از آبراهه در هنگام تعمیرات و بازرس یهای دور های یا اجباری یکی ازمسائل مهم و درخور توجه ب هشمار م یآید. یکی از رو شهای سنتی تخلیه آبراهه چنین نیروگا ههایی، استفاده از لول ههای تخلی هایست که به پنستاک متصل شده و ب هکمک ی کسری شیرآلات تنظیمی و فشار شکن، آب را به سمت گالری تخلیه هدایتم یکند. بزرگ بودن ابعاد آبراهه و مخازن مو جگیر آنها و حجم قاب لتوجه آبی که در این مجموعه ذخیره شده است، باعثم یشود که تخلیه با روش مذکور بسیار زما نبر بوده و در برخی موارد تا چند روز ب هطول ب یانجامد. برای کاهش این زمان، اخیراً رو ش دیگری نیز در نیروگا ههای بر قآبی بزرگ مورد استفاده قرار م یگیرد که تخلیه آب از طریق توربین با گشودن جزئیدریچ ههای تنظیمی است. در این روش که با دوران چرخ توربین همراه است، حجم قابل توجهی از آب در زمانی بسیار کم بهپایی ندست نیروگاه هدایت م یشود. با وجود مزیت کاهش زمان تخلیه، در استفاده از این روش م یبایست ملاحظات خاصی را نظیر کنترل سرعت توربین، عملکرد یاتاقا نها، ارتعاشات واحد و عملکرد چرخ توربین مدنظر قرار داد. در این مقاله روشتخلیه آبراهه از طریق توربین با مد لسازی ریاضی و عددی مورد بررسی و تحلیل قرار م یگیرد. میزان افزایش سرعت چرخ توربین، زمان تخلیه در گشودگ یهای مختلف دریچ ههای تنظیمی و عملکرد هیدرولیکی توربین از موارد فنی است که در اینمقاله مورد تحلیل و محاسبات عددی ریاضی قرار م یگیرد. این روش برای نیروگاه بر قآبی در دست احداث سیمره که بزرگبودن ابعاد آبراهه و مخزن مو جگیر از مشخصات آن است ب هعنوان نمونه، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.