سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مازیار سحابی – کارشناس ارشد عمران آب ، دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
هومن حاجی کندی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشکده عمران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بطور کلی خطوط لوله انتقال نفت و گاز از بستر دریا و رودخانه، به دلیل قرار گرفتن در معرض جریانات مختلف، تاثیر امواج و اندر کنش جریان لوله و بستر فرسایش پذیر ، همواره تحت تاثیر آبشستگی قرار دارند. در این مقاله به کمک نرم افزارFlow-3Dالگویجریان و آبشستگی بستر پیرامون دو لوله بقطر ۴ سانتیمتر، که بصورت موازی در فاصله مرکز به مرکز ۸ سانتیمتر از یکدیگر تحت زوایای صفر ، ۵ ۳۱ ، ۲۱ ، ۱۵ ، ۱۱ ۴۵ درجه نسبت به هم قرار گرفته اند، شبیه سازی شده است.برا ی مدل سازی آشفتگی جریان از مدل k-εاستاندارد استفاده شده است. مقایسه نتایج با داده های آزمایشگاهی ، نشان دادند که نرم افزار به کار رفته توانایی شبیه سازی اینپدیده را دارد و مشخص شد که با افزایش زاویه بین دو مرکز لوله با افق، حفره آبشستگی افزایش پیدا میکند