سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسترن انشائی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه های دریایی – مهندسین مشاور سازه پرداز
علی اکبر صالحی نیشابوری – استاد دانشگاه تربیت مدرس – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در سه دهه اخیر با توجه به توسعه سریع صنایع دریایی، استفاده از خطوط لوله به عنوان سیستم بهینه انتقال گاز و نفت خام از سکوهای نفتی فراساحل مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. به دلیل بروز مشکلات متعدد از قبیل آبشستگی اطراف لوله و ایجاد دهانه های آزاد، تحمیلبارهای رفت و برگشتی و بروز خستگی و در نهایت آسیب جدی خط لوله، مطالعه اندرکنش لوله، جریان و بستر دریا اهمیت به سزایی درچارهجویی و کاهش مشکلات اجرا و نگهداری خطوط لوله خواهد داشت. تحقیق حاضر به منظور کمک به درک اندرکنش لوله – جریان، به شبیهسازی عددی اثر زبری لوله و سرعت جریان بر میدان جریان اطراف خط لوله واقع بر بستر صلب تحت جریان پایدار با استفاده از مدل عددیFlow-٣D می پردازد. به منظور بررسی اثر سرعت جریان و زبری لوله بر میدان جریان اطراف خط لوله، چند مدل با با شرایط مختلف عدد رینولدز لوله در حالت لوله صاف و لوله زبر با استفاده از مدلهای آشفتگیRNG و k-εمورد مطالعه قرار گرفته است .