سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حجت خزیمه نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
سیدعلی میربزرگی –

چکیده:

درمقاله حاضر بک شبیه سازی دو بعدی برای مطالعه پارامتری انتقال حرارت همرفت طبیعی درفضای داخلی بین یک سیلندر استوانه ای داغ و محفظه بسته مربعی سرد انجام گرفت معادلات حاکم با استفاده از روش حجم محدود برای موقعیت های عمودی مختلف سیلندر و دو نسبت منظری متفاوت در محدوده اعداد رایلی ۱۰۰۰ – ۱۰۰۰۰۰ حل گردید نتایج بدست آمده از این حل نشان داد که الگوهای خطوط جریان و دما توزیع ناسلت محلی و متوسط بسیار به موقعیت قرارگیری عمودی استوانه وابسته بودند و همچنین درمیان تمامی موارد بررسی شده بدترین نرخ انتقال حرارت از محفظه حالتی بود که استوانه با نسبت منظری کمتر در رایلی ۱۰۰۰ درمرکز محفظه قرارگرفته بود و بهترین نرخ انتقال حرارت از محفظه مربوط به حالتی بود که استوانه با نسبت منظری بزرگتر در رایلی ۱۰۰۰۰۰ کمترین فاصله را با دیواره پایینی داشت.