سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید ساعد رضوانی – کارشناس ارشد مهندسی دریا – ساز – دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوش
شهروز معصومی – هیات علمی – دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

چکیده:

برای پی بردن به رفتار یک سازه در حین برخورد بهترین روش از لحاظ اعتبار نتایج انجام یک تست عملی بر روی مدل با ابعاد ۱/۱است . اما باتوجه به پر هزینه بودن انجام آزمایش های عملی برای خوردورها و تقریبا غیرممکن بودن آزمایش عملی برای شناورها امروزه مهندسان ابتدا با انجام شبیه سازی های عددی فراوان به نتایج مورد نظر رسیده و درنهایت ممکن است برای اعتبار سنجی نتایج بدست آمده از روش عددی اقدام به انجام یک آزمایش عملی بر روی یک مدل کامل (برای خودرو ) یا قسمتی از یک مدل (خودرو و شناور) نمایند. در این مقاله ابتدا سابقه تح لیل برخورد شناورهای مختلف بررسی شده است. سپس برخورد جانبی یک زیردریایی ۱۰۰ تنی با زیردریایی مشابه و از ناحیه کناری توسط شبیهسازیعددی مورد تحلیل قرار گرفته است. نرم افزار مورد استفاده در این مقاله ls-dyna بوده است. در نهایت نیز نتایج مربوطه ارائه و بر روی آنها جمعبندی صورت گرفته است