سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مغربی – دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران، آب، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این مقاله الگوی جریان آشفته در باز های از رودخانه کارون شامل دو خم ۱۸۰ درجه تند به صورت دو بعدی متوس طگیری شده در عمق در حالت غیر دائم مد لسازی شده است. حل معادلات به روش المان محدود و بر مبنای قابلی تهای مدل MIKE 21FM انجام پذیرفته شده است. نتایج خروجی از مدل نشان م یدهد که مدل به MIKE 21 FM طور کیفی به درستی الگوی جریان در ناحیه مورد بررسی را شبی هسازی م یکند و الگوی جریان در بازه مورد بررسی به شدت متاثر از شکل مقاطع عرضی اس ت. نتایج حاصل از مد لسازی جریان در بازه مورد بررسی نشان م یدهد که شکل مقاطع عرضی در رودخانه بر روی الگوی جریان اثر فراوانی دارد و تغییرات هندسه رودخانه در پلان خود باعث عدم تمایل خط سرعت حداکثر به سمت کرانه داخلی در خم ۱۸۰ درجه در ناحیه مورد بررسی شده است. همچنین نتایج حاصل از مد لسازی الگوی جریان نشان م یدهد که در نقطه عطف چماب شاهد تمرکز سرعت بیشینه در کرانه خارجی قوس هستیم که مقدار این سرعت در طی زمان شبی هسازی افزایش م ییابد که این امر م یتواند ناشی از واگرایی خطوط جریان در ناحیه چم آب باشد