سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن خماری پامساری – عضو گروه نظارت عالیه مهندسین مشاور سفیدرود گیلان، رشت، ایران
محمد حسین کریمی پاشاکی – دانشآموخته کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
آزاده کاویان فر – دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده:

رودخانه ها بهعنوان یکی از مهمترین منابع آبی که بطور مستمر در حال تغییر و تحول هستند، از نقش ممتازی برخوردار میباشند. از این رو شناخت رفتار رودخانهها که تحت تاثیر عواملی نظیر شکل و ساختار رودخانه، هندسه آبراهه، شکل بستر، دبی جریان و ویژگیهای نیمرخ رودخانه میباشد، از اهمیت خاصی در طرحهای مهندسی رودخانه، برخوردار است. این تاثیرات در رودخانههای پیچانرودی (مئاندر) که جریان غیر دائمی در آنها برقرار باشد، از نظر تغییرات سرعت، تنش برشی و رقوم سطح آب، بسیار مهم خواهد بود. در این تحقیق، با انجام مطالعه موردی، الگوی جریانش غیرماندگار در رودخانه چم میرکی که جزء رودخانه های پیچانرودی میباشد، با استفاده از مدل هیدرودینامیکی CCHE-2D بررسی گردیده و تغییرات رفتاری پارامترهای سرعت، عمق جریان، تنش برشی و غیره، در قوسهای رودخانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.