سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب، دانشگاه رازی
افشین اقبال زاده – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی- پژوهشکده تحقیقات پیشرفته آ
محمد واقفی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس
میترا جوان – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی- پژوهشکده تحقیقات پیشرفته آ

چکیده:

پیش بینی رفتار رودخانه ها در قوس اهمیت زیادی دارد چرا که رودخانه ها در طبیعت اغلب دارای شکل قوسی بوده و به ندرت به شکل مستقیم دیده می شوند. قوس رودخانه به خاطر داشتن الگوی خاص جریانی بنام جریان حلزونی، همواره مورد توجه مهندسین هیدرولیک بوده است. در این تحقیق بررسی الگوی جریان آشفته در قوس ۰۹ درجه با بستر صلب با استفاده از نرم افزارFLOW-3D و به روش حجم محدود صورت گرفته است. شبیه سازی سطح آزاد به روشVOFانجام شده و از مدل آشفتگیRNGk  برای بستن معادلات ناویر استوکس استفاده شده است. شبکه بندی بصورت کارتزین انجام شده و میدان محاسباتی به سه بلوک تقسیم شده است. مقایسه نتایج نشان می دهد که این مدل عددی الگوی جریان در قوس را به خوبی مدل نموده و انطباق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند.