سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادره سلامت روندی – کارشناس ارشد سازه های ابی
مهدی یاسی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

دراین تحقیق الگوی جریان دریک فلوم ازمایشگاهی بابسترثابت با پیچ ساده ۹۰درجه و شعاع انحنای نسبی ۳ و عرض ۱متر و با مدل ریاضی سه بعدی FLOW-3D شبیه سازی شده است نتایج مربوط به سرعت متوسط عمقی و سرعت عمقی و شیب عرضی سطح آب درمقاطع عرضی مختلف درمحدوده بالا دست تا پایین دست پیچ با اندازه شبکه ۲/۲۵ سانتیمتر مدل تلاطم RNG و زمان تعادل ۱۷۰ثانیه و ارتفاع زبری ۰/۳ میلیمتردرمدل عددی FLOW-3D ارایه شده است روند تغییرات سرعت متوسط عمقی درپیچ درسه شرایط مختلف جریان مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که درابتدای پیچ حداکثر سرعت جریان دردیواره داخلی قرار داشته و ۷درصد بیشتر ازسرعت متوسط بالا دست است درمیانه پیچ سرعت ماکزیمم درمیانه مقطع قرارگرفته و نسبت به سرعت بالا دست ۳درصد افزایش می یابد سرعت حداکثر ازقسمت میانی پیچ به بعد به سمت دیواره خارجی پیچ متمایل میشود