سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین منتصری – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه یاسوج
حسین آسیائی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه یاسوج

چکیده:

در بسیاری از تاسیسات هیدرولیکی تعیین ساختار جریان از کانال اصلی به کانال جانبی از اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین شناخت کامل الگوی جریان امری ضروری میباشد. استفاده از مدلهای فیزیکی به دلیلساختاری کاملا سه بعدی و پیچیده الگوی جریان و همچنین تاثیرات ناشی از مقیاس، به تنهایی قادر به ارائه درک روشنی از فیزیک حاکم بر مسئله نمیباشد استفاده از مدلهای عددی در کنار مطالعات صحرایی وآزمایشگاهی امری حتمی میباشد. مدل SSIIM2 یک مدل عددی شبیهسازی الگوی جریان و رسوب در کانال های دارای انشعاب جانبی می باشد. در این مقاله میدان جریان سه بعدی حول آبگیر جانبی واقع در یک کانالقوسی ۸۱ درجه با استفاده از مدل k-ε استاندارد حل شده است. مقایسه نتایج حاصله با نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که این مدل قابلیت پیشبینی الگوی جریان دارد ولی در تعیین موقعیت و اندازه گردابه در مقاطع عرضی ضعف دارد.