سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن مغربی – کارشناس ارشد هیدرولیک مهندسین مشاور کاوش پی مشهد

چکیده:

آبشکن ها معمولا برای حفاظت از سواحلی که بوسیله جریانهای با سرعت زیاد در معرض تخریب قرار می گیرند و یا برای هدایت جریان به مرکز رودخانه استفاده می شوند تحقیقات زیادی درباره الگوی جریان در خم رودخانه ها صورت گرفته است ولی تمامی ازمایشات بدون آبشکن بوده است و حتی تحقیقات اندکی که در مورد الگوی جریان اطراف آبشکن ها انجام شده است در مسیر مستقیم کانال ودرازمایشگاه بوده است دراین تحقیق از یک مدل دو بعدی متوسط گیری شده در عمق CCHE2D برای بررسی اثر الگوی جریان حول آبشکن T شکل در قوس ۱۸۰ درجه تند استفاده شده است دراین تحقیق برای شبیه سازی میدان جریان اشفته از مدل k-w متوسط گیری شده در عمق استفاده شده است در نهایت نتایج حاصل از مدل در حالت با آبشکن و بدون آبشکن با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که ایجاد آبشکن T شکل در راس قوس برروی توزیع سرعت و تنش برشی به شدت اثر گذاشته و باعث افزایش تنش برشی د ر دماغه آبشکن می گردد.